Petition advanced by Sir Julian Rose et al. to the Polish Government

The Connor Post - June 19, 2017

BELWEDER DECLARATION: “The Charter of Real Farming and Real Food”


We, the undersigned, believe that industrial methods of food production constitute a very serious threat to the Polish people and the Polish countryside, and therefore we URGE the President and the Polish Government to respect the voice of the majority of their electorate and immediately implement the postulates of the BELWEDER DECLARATION: “The Charter of Real Farming and Real Food”.

BELWEDER DECLARATION: “The Charter of Real Farming and Real Food”

Having in mind respect for the beautiful traditions of peasant family farms, which in a unique way contribute towards the preservation of culture and biodiversity of crops in the Polish countryside and the best foods available in Europe;

recognising the key role of small and medium farms in the protection and preservation of food sovereignty that is essential for the basic supply of food for the Nation;

and believing that the only way that can guarantee optimal health and good condition of natural environment is the promotion of a diet based on local high-quality foods and the preservation of country landscape marked by natural biodiversity,

we demand that the President and the Polish Government:

- Immediately start implementing a conscious policy whose aim is the protection and promotion of true qualities of the Polish countryside which serve the Polish Nation, and which are currently being irrevocably devastated by rapid globalisation and development of industrial farming.

- Remove the restrictions concerning the possibility to buy a full range of products from local farmers by shops, schools, restaurants and other institutions.

- Support and develop a strategy whose aim is the preservation of a large number of farmers and the traditional mosaic of family farms, and the development of strong, local and regional outlets, including an immediate implementation of a long-standing protection programme, as well as financial, expertise and promotion support for small and medium family farms.

- Support eco-agrotourism, the processing of foods on farms and the use of renewable energy sources.

- Take measures against air pollution (low emission from homesteads and farmhouses) in the Polish countryside.

- Implement an immediate ban on the sales, cultivation and production of GMOs, as well as an effective strategy for the production of GMO-free Polish animal feeds.

- Limit and completely withdraw industrial farming methods and make it possible for a long-term lease of land, currently in the hands of governmental agencies, to young, ambitious farmers who want to produce foods with the use of traditional and organic methods. Today, this will provide jobs form them and in future for their children, and will provide the Nation with good and healthy foods.

- Introduce organic faring methods into schools' and universities' curriculums as one of the main directions and not just an alternative to industrial methods of food production.

We urge the President and the Polish Government to protect the unique geographical and historical strength of Poland based on traditional Polish countryside and create/draw a new vision of farming in order to prevent the imminent global catastrophe that threatens life and health of mankind and biodiversity.

We urge the President and the Polish Government to stop promoting the current agricultural policy based on highly chemical, industrial farming that can lead hundreds of thousands farmers to bankruptcy, soils to degradation and the country to food catastrophe.

We demand a fast answer concerning the implementation of the above postulates.

SIGNED:

I hereby agree to the processing of my personal data for the purposes of the BELWEDER DECLARATION: “The Charter of Real Farming and Real Food”

Sir Julian Rose, farmer and author, the President of the International Coalition to Protect the Polish Countryside (ICPPC)
Jadwiga Łopata, Goldman Prize winner, educational organic farm – the ICPPC ECOCETRE
dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, independent scientist, ICPPC's advisor
Edyta Jaroszewska-Nowak, President of Ekoland o/ZPM, BIOEDEN FARM, NSZZ Solidarność RI o/ZPM
Anna Bednarek, President of Stowarzyszenie Best Proeko-CIS
Lena Huppert, President of Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT (QLT Foundation)
Anna Szmelcer, President of Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO (GMO Free Poland)
Dorota Staszewska, doctor, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO (GMO Free Poland)
dr Jarosław Sachajko, President of Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15 (Farmers' and Consumers' Association Kukiz'15)
Jolata Dal, family farm Ohanadal, councillor


Original Text in Polish follows:

…........................................................................................


DEKLARACJA BELWEDERSKA:

„Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności” My, niżej podpisani, uważamy, że poważnym zagrożeniem dla Polaków i polskiej wsi są przemysłowe metody produkcji żywności, dlatego WZYWAMY Prezydenta i Rząd RP do uszanowania głosu większości swoich wyborców i natychmiastowego wprowadzenia w życie postulatów DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ: „Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności”.

DEKLARACJA BELWEDERSKA: „Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności”

Kierując się poszanowaniem dla pięknej tradycji chłopskich gospodarstw rodzinnych, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do zachowania bogactwa kulturowego i bioróżnorodności upraw na polskiej wsi, a także najlepszych produktów żywnościowych dostępnych w Europie;

uznając kluczową rolę małych i średnich gospodarstw rolnych w ochronie i utrzymaniu suwerenności żywieniowej niezbędnej dla podstawowego zaopatrzenia Narodu w żywność;

uznając, że jedyną drogą gwarantującą społeczeństwu optymalne zdrowie i dobry stan środowiska naturalnego są: rozpowszechnianie sposobu odżywiania opartego na lokalnej żywności wysokiej jakości oraz zachowanie krajobrazu wiejskiego cechującego się naturalną bioróżnorodnością;

domagamy się od Prezydenta i Rządu RP:

- Natychmiastowej realizacji świadomej polityki, której celem będzie ochrona i promocja prawdziwych wartości polskiej wsi, służących jednocześnie polskiemu Narodowi, a obecnie bezpowrotnie niszczonych przez szybko postępujące procesy globalizacji i rozwoju przemysłowego rolnictwa.

- Zniesienia ograniczeń dotyczących możliwości kupowania od miejscowych rolników pełnego asortymentu lokalnych produktów żywnościowych przez sklepy, szkoły, restauracje i inne instytucje.

- Skutecznego rozwijania i wspierania strategii, której celem będzie zachowanie dużej liczby rolników, tradycyjnej mozaiki gospodarstw rodzinnych oraz rozwój silnych, lokalnych i regionalnych rynków zbytu, w tym natychmiastowego wdrażania wieloletniego programu ochrony i wspierania finansowego, merytorycznego i promocyjnego małych i średnich gospodarstw rodzinnych.

- Wspierania eko-agroturystyki i przetwórstwa w gospodarstwach rolnych oraz odnawialnych źródeł energii.

- Podjęcia działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych na obszarach wiejskich.

- Bezwarunkowego zakazu uprawy, sprzedaży i produkcji GMO, jak również skutecznego wdrożenia strategii produkcji polskich pasz bez GMO.

- Ograniczania i wycofywania przemysłowych metod produkcji rolnej, jak również m.in. zapewnienia możliwości długoletniego dzierżawienia ziemi rolnej, będącej obecnie w rękach agencji rządowych, przez młodych, ambitnych rolników, którzy chcą produkować żywność metodami ekologicznymi i tradycyjnymi. Dziś zapewni to pracę im, w przyszłości ich dzieciom, a społeczeństwu żywność dobrą dla zdrowia.

- Wprowadzenia do programów nauczania w szkołach i na uczelniach rolniczych zasad rolnictwa ekologicznego jako jednego z głównych kierunków, a nie tylko alternatywy dla przemysłowych metod produkcji żywności.

Wzywamy Prezydenta i Rząd RP do ochrony unikalnej geograficznej oraz historycznej siły Polski opartej na tradycyjnej polskiej wsi i stworzenia nowej wizji rolnictwa, aby odwrócić nadciągającą, globalną katastrofę zagrażającą życiu i zdrowiu ludzkości oraz bioróżnorodności.

Wzywamy Prezydenta i Rząd RP do zaprzestania promocji dotychczasowej polityki rolnej bazującej na wysoce schemizowanym , wielkoprzemysłowym rolnictwie, które setki tysięcy rolników może doprowadzić do bankructwa, gleby do martwicy, zaś kraj do katastrofy żywnościowej.

Domagamy się szybkiej odpowiedzi w sprawie realizacji powyższych postulatów.

PODPISALI:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ: Karty Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności

Sir Julian Rose, rolnik i pisarz, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC
dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec, doradca ICPPC
Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/ZPM, prezes, gospodarstwo BIOEDEN, NSZZ Solidarność RI o/ZPM
Anna Bednarek, prezes Stowarzyszenia Best Proeko-CIS
Lena Huppert, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT
Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Dorota Staszewska, lek. med., Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
dr Jarosław Sachajko, prezes Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15
mgr inż. Jolata Dal, radna Gminy Komańcza, Gospodarstwo rodzinne Ohanadal
Wszystkie podpisy pod deklaracją

…........................................................................................


Julian Rose had a strong part in the above cited petition. Remarks to the petition can be read here.

Beyond his involvement in politics and activism, he a prolific writer and broadcaster, his articles appear in a wide diversity of journals and on-line sites. He is also currently President of the International Coalition to Protect the Polish Countryside and spends much of each year in Poland. He is also the author of two acclaimed titles: Changing Course for Life and In Defence of Life. Read more on www.julianrose.info.


Check out some recent articles from Julian Rose:

Exclusive=> Julian Rose: COORDINATED INSANITY OVER CLIMATE CHANGE

Exclusive=> Julian Rose: BEYOND A FAILING EUROPEAN SUPER STATE

Exclusive=> JULIAN ROSE: GM ANIMAL FEED – TOXIC TIME-BOMB

Exclusive=> JULIAN ROSE: TO VACCINATE OR NOT TO VACCINATE – That Is No Longer the Question!


And If You Like, Do Follow Us:

or e-mail to: theconnorpost@gmail.com